A A A K K K
для людей із порушенням зору
Старовірівська територіальна громада
Харківська область, Красноградський район

ПОРЯДОК проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування Старовірівської сільської ради

 

 

                                                             Додаток 1

                                                                      до розпорядження сільського голови

                                                                                             від 05.11.2021 року № 82

(в редакції розпорядження сільського

                                                                                          голови від 10 вересня 2021 р. №172)

 

 

ПОРЯДОК

проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування Старовірівської сільської ради  

1. Загальні положення

1.1. Відповідно до цього Порядку проводиться конкурсний відбір на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування Старовірівської сільської ради (далі конкурс), крім випадків, коли законами України та іншими нормативно-правовими актами встановлено інший порядок заміщення таких посад.

1.2. Конкурс на заміщення вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування повинен забезпечувати конституційне право рівного доступу до служби в органах місцевого самоврядування громадян України.

1.3. Для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування розпорядженням сільського голови утворюється конкурсна комісія у складі не менше п’яти осіб.

 1.4. До складу конкурсної комісії входять голова, заступник голови, секретар і члени конкурсної комісії. Головою конкурсної комісії є перший заступник сільського голови. Секретарем конкурсної комісії є посадова особа відділу, на який покладено завдання  щодо    реалізації державної політики у сфері служби в органах місцевого самоврядування та з питань кадрової роботи. До складу конкурсної комісії входять секретар сільської ради, начальники відділів та спеціалісти сільської ради.  На час відсутності голови конкурсної комісії (відпустка, відрядження, хвороба тощо) або неможливістю ним виконувати свої обов'язки, обов'язки голови конкурсної комісії виконує секретар конкурсної комісії.

 1.5. На засідання конкурсної комісії можуть бути запрошені  інші особи, які не є членами комісії (без права голосу).

1.6. Засідання конкурсної комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менше ніж 2/3 її складу.

1.7. Особа, яка претендує на зайняття посади посадової особи місцевого самоврядування, не може входити до складу конкурсної комісії. Близькі їй особи – один з подружжя, діти, батьки, рідні брати і сестри, дід, баба, онуки, усиновлювачі, а також інші особи,  які спільно проживають, пов’язані спільним побутом і мають взаємні права та обов’язки із кандидатом  (далі - близькі особи), не можуть входити до складу конкурсної комісії під час розгляду питань, щодо цієї особи.

1.8. Переведення на рівнозначну або нижчу посаду посадових осіб місцевого самоврядування виконавчого апарату сільської ради, а також просування по службі посадових осіб місцевого самоврядування, які зараховані до кадрового резерву чи успішно пройшли стажування у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, може здійснюватися без конкурсного відбору в межах Старовірівської сільської ради.

 

2. Умови проведення конкурсу

 2.1. Рішення про проведення конкурсу приймається сільським  головою за наявності вакантної посади посадової особи органу місцевого самоврядування.

2.2. До участі у конкурсі не допускаються особи, які :

- визнані в установленому порядку недієздатними;

 - мають судимість, що є несумісною із зайняттям посади посадової особи місцевого самоврядування;

- у разі прийняття на службу будуть прямо підпорядковані або підлеглі близьким особам;

- позбавлені права займати відповідні посади в установленому законом порядку на визначений термін;

- в інших випадках, установлених законами.

 2.3. Особи, які подали необхідні документи для участі у конкурсі, є кандидатами на зайняття посади посадової особи сільської ради (далі - кандидати).

2.4. Конкурс проводиться поетапно:

 1) публікація оголошення державного органу про проведення конкурсу в пресі або поширення його через інші засоби масової інформації;

2) прийом документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі, та їх попередній розгляд на відповідність встановленим кваліфікаційним вимогам до відповідного рівня посади;

3) проведення іспиту та відбір кандидатів.

3. Оголошення про конкурс

3.1. Оголошення про проведення конкурсу публікується в пресі або оприлюднюється на офіційному веб-сайті сільської ради.

3.2. В оголошенні про проведення конкурсу повинні міститися такі дані:

1) місцезнаходження та номери  телефонів Старовірівської сільської ради;

2) назви вакантних посад із зазначенням, що додаткова інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці, тощо надається загальним відділом виконавчого апарату сільської ради;

3) основні вимоги до кандидатів, визначені згідно з типовими професійно-кваліфікаційними характеристиками посад посадових осіб місцевого самоврядування;

4) термін прийняття документів (протягом 30 календарних днів з дня оголошення про проведення конкурсу);

   В оголошенні може міститися додаткова інформація, що не суперечить законодавству про службу в органах місцевого самоврядування.

3.3. При заміщенні вакантних посад, призначення на які відповідно до законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України здійснюється за іншою процедурою, а також у разі прийняття сільським головою рішення про призначення осіб на посаду в межах сільської ради згідно з пунктом 1.8. цього Порядку конкурс не оголошується.

4. Прийом та розгляд документів на участь у конкурсі 

4.1. Особи, які бажають взяти участь в конкурсі, подають до конкурсної комісії  сільської ради, такі документи:

1) письмову заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями, пов'язаними з прийняттям на службу в  органи місцевого самоврядування та проходженням служби (Додаток 1 до Порядку);

 2) заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками (автобіографія, трудова діяльність);

3) дві фотокартки розміром 4 х 6 см;

4) копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;

5) документ про повну загальну середню освіту, який підтверджує вивчення особою української мови як навчального предмета (дисципліни) або державний сертифікат про рівень володіння державною мовою;

6) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування з минулий рік у порядку, визначеному Законом України «Про запобігання корупції», шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції;

7) копію паспорта громадянина України;

8) копію реєстраційної картки платника податків;

9) копію трудової книжки;

10) копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов'язаних);

11) письмову згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» ( Додаток 2 до Порядку).

4.2. Забороняється вимагати від особи, яка претендує на зайняття посади посадової особи місцевого самоврядування, документи, подання яких не передбачено законодавством.

4.3. Особа, яка працює у сільській раді і бажає взяти участь у конкурсі, подає заяву про участь в конкурсі, а документи зазначені в пункті 4.1. цього Порядку, до заяви не додаються.

4.4. Особа, яка бажає взяти участь в конкурсі, має право додати до заяви про участь в конкурсі, крім зазначених документів в пункті 4.1.  цього Порядку, додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації, тощо).

 4.5. Конкурсна комісія перевіряє подані документи на відповідність їх встановленим кваліфікаційним вимогам щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування, передбаченим для кандидатів на посади посадових осіб місцевого самоврядування. Якщо кандидат на займану посаду не має відповідного стажу роботи, комісія, як виняток, має право допустити такого кандидата до складання іспиту.

4.6. Особи, документи яких не відповідають встановленим вимогам або які подали недостовірні відомості, за рішенням голови конкурсної комісії до участі в конкурсі не допускаються, про що їм повідомляється конкурсною комісією з відповідним обґрунтуванням. Якщо кандидат наполягає на участі у конкурсі за даних обставин, він допускається до конкурсу, а остаточне рішення приймає конкурсна комісія.

4.7. Подані документи і матеріали конкурсної комісії зберігаються у секретаря конкурсної комісії. Документи переможця конкурсу, зазначені в пункті 4.1. цього Порядку, у разі призначення його на посаду посадової особи місцевого самоврядування, стають складовою його особової справи.

 

5. Проведення іспиту та відбір кандидатів

5.1. Іспит проводиться конкурсною комісією Старовірівської сільської ради з метою об'єктивної оцінки знань і здібностей кандидатів на посаду посадових осіб місцевого самоврядування.

 5.2. Голова конкурсної комісії визначає дату проведення іспиту, секретар конкурсної комісії повідомляє кандидатів про місце і час його проведення.

5.3. Під час іспиту перевіряються знання Конституції України, Законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про місцеве самоврядування в Україні», а також законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного структурного підрозділу (посадової особи місцевого самоврядування) виконавчого апарату Старовірівської сільської ради.

5.4. Порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування Старовірівської сільської ради та переліки питань на перевірку знання законодавства, в том числі і з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного структурного підрозділу (посадової особи місцевого самоврядування)  Старовірівської сільської ради, затверджуються сільським головою відповідно до Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців, розробленого та затвердженого Національним агентством України з питань державної служби.

 5.5. Кандидати, які не склали іспит, не можуть бути рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду.

 5.6. Конкурсна комісія на підставі розгляду поданих документів, результатів іспиту та співбесіди з кандидатами, які успішно склали іспит, на своєму засіданні здійснює відбір осіб для зайняття вакантних посад посадових осіб органів місцевого самоврядування.

5.7. Інші кандидати, які успішно склали іспит, але не були відібрані для призначення на посади, у разі їх згоди, за рішенням конкурсної комісії можуть бути рекомендовані для зарахування до кадрового резерву Старовірівської сільської ради і протягом року можуть бути прийняті на вакантну рівнозначну або нижчу посаду без повторного конкурсу за рішенням сільського голови. Якщо за результатами конкурсу не відібрано жодного з кандидатів для призначення на посаду, конкурсна комісія не може рекомендувати цих кандидатів до кадрового резерву.

5.8. Якщо жоден з кандидатів не рекомендований конкурсною комісією для зайняття вакантної посади, оголошується повторний конкурс.

5.9. Засідання конкурсної комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 її складу.

5.10. Рішення комісії приймається простою більшістю голосів присутніх на її засіданні членів конкурсної комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії. У рішенні комісії, що подається сільському голові, обов'язково зазначаються пропозиції щодо призначення конкретного кандидата на вакантну посаду та можуть визначатися кандидатури для зарахування до кадрового резерву.

5.11. Засідання конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується всіма присутніми на засіданні членами комісії і подається сільському голові не пізніше, ніж через два дні після голосування. Кожен член комісії може додати до протоколу свою окрему думку.

5.12. Конкурсна комісія повідомляє кандидатів про результати конкурсу протягом трьох днів після його завершення. Якщо посада, на заміщення якої проведено конкурс, передбачає зайняття відповідального або особливо відповідального становища чи належить до посад з підвищеним корупційним ризиком, перелік яких затверджується Національним агентством з питань запобігання корупції, відібраний для призначення на таку посаду кандидат протягом трьох днів з дати одержання повідомлення про результати конкурсу надає письмову згоду на проведення спеціальної перевірки відповідно до чинного законодавства України.  

5.13. Рішення про призначення на посаду та зарахування до кадрового резерву приймає сільський голова на підставі пропозиції конкурсної комісії протягом місяця з дня прийняття рішення конкурсною комісією. Якщо посада посадової особи місцевого самоврядування передбачає зайняття відповідального або особливо відповідального становища чи належить до посад з підвищеним корупційним ризиком, перелік яких затверджується Національним агентством з питань запобігання корупції, рішення про призначення на таку посаду приймається за результатами спеціальної перевірки, проведеної відповідно до Законів України “Про запобігання корупції”, «Про очищення влади» .

5.14. Рішення конкурсної комісії може бути оскаржене сільському голові протягом трьох днів після ознайомлення з цим рішенням.

5.15. Рішення сільського голови може бути оскаржене у порядку, визначеному законодавством. 

 

                                                                

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               Додаток 1 

                                      до Порядку  проведення конкурсу

                                      на заміщення вакантних посад  посадових осіб місцевого

                                      самоврядування Старовірівської сільської  ради  

 

                                                                        Голові конкурсної комісії

                                                                        Старовірівської сільської  ради  

                                                                        ____________________________

                                                                        ____________________________

                                                                        (П.І.Б. кандидата в родовому відмінку)

 

                                                                        який(а) проживає за адресою:

                                                                        __________________________ 

                                                                        тел. _______________________ 

 

ЗАЯВА

 

         Прошу допустити мене до участі в конкурсі на заміщення вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування ____________________ Старовірівської сільської ради. 

 

         Ознайомлений(а) із встановленими ст. 12 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» обмеженнями, пов'язаними з прийняттям на службу в  органи місцевого самоврядування та проходженням служби.  

До заяви додаю наступні документи:

1._________________________________________________________________

2._________________________________________________________________

3._________________________________________________________________

4._________________________________________________________________

5._________________________________________________________________

6._________________________________________________________________

 

«_____»___________20___року                підпис                                  /ПІБ/                                   

 

 

 

 

 

Додаток 2

                                      до Порядку проведення конкурсу

                                      на заміщення вакантних посад  посадових осіб місцевого

                                      самоврядування Старовірівської сільської  ради

    

ЗГОДА

на обробку персональних даних

Я, __________________________________________________________________________,

(прізвище, ім'я, по батькові суб’єкта персональних даних)

 (народився (лась) "____"  _____________ ______року,  паспорт серії _____ № __________, виданий "____"  _______   ___  року _____________________________________________ ) шляхом підписання цього тексту, відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" надаю добровільну згоду на обробку моїх персональних даних у базі персональних даних осіб-кандидатів на зайняття вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування у виконавчому апараті сільської ради, володільцем якої є Старовірівська сільська рада, з метою забезпечення відносин у сфері управління персоналом, просування по службі, формування дієздатного кадрового потенціалу, залучення на службу у виконавчому апараті осіб, які мають професійні навички, що ґрунтуються на спеціальних знаннях та аналітичних здібностях, для прийняття та успішного виконання управлінських рішень у межах повноважень, визначених законодавством.

Обсяг моїх персональних даних, які оброблятимуться у цій базі даних, визначається сільською радою відповідно до вимог чинного законодавства України про захист персональних даних або за погодженням зі мною у разі необхідності обробки додаткової інформації.

            Погоджую передачу моїх персональних даних третім особам в моїх інтересах та в межах повноважень сільської ради.

Поширення персональних даних без моєї згоди або згоди уповноваженої мною особи дозволяю у випадках, визначених законом, і лише (у разі необхідності) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Зобов'язуюсь у найкоротший строк повідомляти сільську раду про зміну моїх персональних даних, які обробляються у виконавчому апараті сільської ради,  з наданням оригіналів відповідних документів.

Ознайомлений(на) з правами у сфері захисту персональних даних, визначених статтею 8 Закону України "Про захист персональних даних".

Вношу застереження щодо обмеження права на обробку моїх персональних даних:

                                                                                                                                             

 

(за відсутності застереження не заповнюється)

 

"___"  _________   20 __ року     ______________           _____________________

                                                                (підпис)                  (прізвище та ініціали)

           

Особу та підпис______________________________________________________,

                                 (прізвище, ім'я, по батькові суб’єкта персональних даних)

достовірність заповнення інформації, зазначеної у згоді на збір та обробку персональних даних, перевірено.

 

Особа, відповідальна за організацію

роботи, пов’язаної із захистом

персональних даних при їх обробці

у виконавчому апараті сільської ради               ______________       ___________________

                                                                                     (підпис)               (прізвище та ініціали) 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень